سامانه مدیریت حراست

سامانه یکپارچه مدیریت حراست به منظور حفظ و نگهداری اطلاعات مربوط به سامانه های حراستی و حفاظتی تهیه و توسعه داده شده است.مدیریت نگهبان ها، واحدها، نقاط و اماکن حفاظتی، تجهیزات، شیفت ها، گزارشات وقوع وقایع و … از جمله قابلیت هایی هستند که در این سیستم تدارک دیده شده است.