تنها در صورتی فرم شکایات رو تکمیل و ارسال نمایید که هیچ پاسخی از پشتیبانی و مدیریت شرکت دریافت نکرده اید.

به فرم شکایات تا 72 ساعت پس از ثبت رسیدگی خواهد شد.